Begüm

  Stupid bitch  

Kitap fiyatlarında indirim istiyorum.

(Kaynak: mutlulukmasallarda, mutlulukmasallarda gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
a href="http://www.tumblrdanasilyapilir.com/2013/09/sticker.html"target="_blank">